E-mail: tsa@tsa.sk

Tel.: ++421 / 2 / 544 12 107
Fax: ++421 / 2 / 544 12 107


TSA s.r.o.
Novosvetská 12
811 06 Bratislava
Slovakia

Základné informácie o TSA
Február 2004

V roku 1991 sa združenie TSA Corporation, ktorého členmi v tom čase boli TSA GmbH (Mníchov) a CU Computer Universum (Bratislava), rozšírilo o nového člena - TSA spol. s r. o.

TSA je podľa oblastí svojich aktivít rozdelená na tri sekcie:

1. "TRAFFIC-SYSTEMS-AUTOMATION" ("doprava-systémy-automatizácia"), orientovaná najmä na oblasť dopravy (dopravná technika, dopravné zariadenia, dopravné inžinierstvo), včítane príslušného výskumu, vývoja a projekcie.

2. "TRAVEL SLOVAKIA AGENCY" - cestovná kancelária TSA.

3. Sekcia výtvarného umenia a pamiatok, zaoberajúca sa výstavníctvom, výskumnými, rekonštrukčnými a posudkovými činnosťami z oblasti výtvarného umenia a historických pamiatok.

1. Výrobný a realizačný program TSA - "TRAFFIC-SYSTEMS-AUTOMATION":

Sekcia je zameraná najmä na analýzu a riešenie komplexných systémových opatrení v nehodových úsekoch a nehodových bodoch. Na túto oblasť orientuje TSA stále väčšiu časť svojej činnosti, využívajúc pritom najnovšie poznatky vedy a techniky.

1.1 Dopravno-inžinierske systémy (návrh, projektovanie, výroba, dodávka, realizácia):

1.2 Dopravné zariadenia (vývoj, konštrukcia, výroba):

 • diaľkovo ovládané dopravné značky s premennou symbolikou a ich komponenty (napr. riadiace elektronické bloky) podľa požiadaviek zákazníka,
 • sčítacie, registračné a vyhodnocovacie zariadenia,
 • radary, detektory, senzory, špeciálne snímače, vyhodnocovacie a výkonové zariadenia,
 • zariadenia pre svetelné riadenie dopravy trvalé i prenosné,
 • vodorovné a zvislé značenie, značenie pre špeciálne účely,
 • prvky pre orientačné, navádzacie a informačné systémy,
 • komplexné dopravno-technické vybavenie parkovísk a parkoviskových garáží,
 • špeciálne vybavenia ciest, cestnej a pešej dopravy podľa individuálnych potrieb.


Radič automatizovaného ovládania bezpečnostného systému v Trenčíne

1.3 Služby v oblasti dopravy a dopravného inžinierstva:
 • koncepčné a projektové dopravné
  riešenia miest a obcí,
 • dopravné prieskumy a analýzy,
 • riešenie výskumných, vývojových a
  technicko-konštrukčných úloh,
 • inštalácia, servis a údržba
  prostredníctvom špeciálnych
  montážnych čiat a siete
  údržbárskych a servisných stredísk TSA,
 • dopravno-stavebná a investičná činnosť.

1.4 Ďalšie oblasti:

 • aplikovaná elektronika a optika - panely pre svetelnú reklamu, mikroprocesorové elektronické riadiace prvky (radiče, spínače, prepínače, stmievače, termostaty, teplomery, hodiny, prvky diaľkového ovládania a pod.), svetelné displeje, optovláknové zobrazovacie systémy a komponenty, ...,
 • mimodopravné ekologické a bezpečnostné systémy, zariadenia, stavby,
 • grafické dizajnérstvo, návrhy, projektovanie, polygrafia,
 • špeciálna kovovýroba (zvarovanie hliníka, nereze a ostatných kovov, povrchové úpravy, ...),
 • letecká činnosť (snímkovanie terénu, spektrálne analýzy, reklamné lety, prenájom lietadiel, školenie pilotov, ...),
 • export - import, ...

1.5 Zázemie pre činnosť TSA tvorí jej výrobno-technická a odborná základňa:

1.6 Z našich realizovaných akcií na Slovensku:

rozvoj dopravného riadiaceho systému v
Nových Zámkoch, Nadštandardný dopravný
systém Donovaly,"Nadštandardné dopravné
značenie št. cesty I/18 Bumbálka - Kolárovice"
,
systém na zamedzenie dopravnej nehodovosti v
Trenčíne - "signalizácia obmedzenia dopravného
pruhu pri zastávke MHD na Hasičskej ul.",
"STOP-systém Čiakov"
, a ďalšie. TSA je trvalým
dodávateľom a realizátorom dopravných riešení
čerpacích staníc pohonných látok spoločnosti ESSO,
dodávateľom parkovacích systémov a zariadení
pre veľvyslanectvá a zastupiteľstvá v Bratislave,
Kanceláriu prezidenta SR a pod.

2. TSA - sekcia výtvarného umenia a pamiatok

Obraciame sa týmto priamo na Vás. Ak máte problém, na riešenie ktorého potrebujete odborný a profesionálny prístup, budeme radi, ak sa na nás nakontaktujete.

TSA je tu pre Vás!

Dr. Ing. Juraj Anoškin, Aut. Ing.
riaditeľ TSA                    


About TSA
February 2003

In 1991, the new member of the TSA Corporation (members of which are: TSA GmbH in München - Germany and CU Computer Universum in Bratislava - Slovakia), the company TSA spol. s r. o. was risen.

In accordance with its activities TSA is dividied into three sections:

1. "TRAFFIC-SYSTEMS-AUTOMATION", is orientated to the field of traffic (traffic equipment, traffic systems, traffic engineering), incl. of research, development and projecting.

2. "TRAVEL SLOVAKIA AGENCY" - Travel agency of TSA.

3. Section of the fine arts and remembrances, which is busy with the exhibitioning, research-, reconstructions- and judgement-activities in area of the fine arts and the historical remembrances.

1. Production and realization program of TRAFFIC-SYSTEMS-AUTOMATION:

The secition is aimed especially at the analysis and solution of complex system measures in the traffic accident road sections and points, using the most modern knowledges of science and engineering.

1.1 Traffic systems (design, projecting, production, delivering, realization):

 • non-standard systems of traffic controlling and road signs, especially for decreasing of traffic accidentality level in the critical road sections and points,
 • radar informations, warning, prevention and sanction systems, as well as purpose systems for traffic investigations and statistics,
 • dispatcher traffic management and control systems,
 • ekological automatized traffic management and regulation systems,
 • orientation, advicing and information systems,
 • parking systems.

1.2 Traffic equipment (development, construction, production):

 • remote controlled traffic signs with changeable symbols and their components (e.g. electronic control units) according to customer requiments,
 • counting, registration and evaluation equipment,
 • radars, detektors, sensors, special sensors, evaluation and carry out equipment,
 • durable and transportable traffic light control equipment,
 • standard and special roadmarking and traffic signs,
 • components for orientation, advicing and information systems,
 • total traffic-technical pakplace and parking garage equipment,
 • special equipment for roads, road and pedestrian traffic according to individual needs.


Controller for traffic accident reduction system in Trenčín

1.3 Service in the area of traffic and traffic engineering:
 • conception a projection traffic
  solutions of cities and villages,
 • traffic investigations and analysis,
 • solution of research, development
  and a technical-construction tasks,
 • installing, service and maintenance,
 • traffic-building activities and
  investment activities.

1.4 Non-traffic area:

 • applied electronics and optics - panels for the light advertisement, mikroprocessor controlling components (controllers, switchers, on-darkness switchers, termostats, termometers, clocks, components of remote controll etc.), lighting displays, fibre-optics imaging systems and components,...,
 • non-traffic ekological and security systems, equipment, building,
 • graphic design, projecting, polygraphy,
 • special metal-production (welding of aluminium, anticorr and other metals, surface finishing, ...),
 • aviation activities (surface-snapshooting, spectral analysis, advertisement flights, rent a plain, pilot training, ...),
 • export - import, ...

1.5 Professional basis for TSA activities:

1.6 Some of our realized actions in Slovakia:

the traffic control system development
in Nové Zámky, overstandard traffic system
Donovaly, overstandard traffic system for
the road I/18 Bumbálka - Kolárovice
,
accident reduction system in Trenčín
,
"STOP-system Čiakov"
, etc. TSA delivers
the traffic solutions and traffic equipment for
ESSO, BP-oil and SHELL fuel-stations
,
parking systems and equipment for
embassies
in Bratislava, as well as for the
Office of the president of Slovak
Republic
, etc.

2. TSA - Section of Art and Monuments

If you have a problem and you need a professional access, please just contact us.

TSA is here for you!

Dr. Ing. Juraj Anoškin

director TSA