Vaša bezpečnosť na cestách Your safety on roads

RADAROVÉ SYSTÉMY TSA
TSA-RADAR SYSTEMS

NEW!!! TSA-RDS 1 - UNIVERSAL RADAR ROAD-TRAFFIC SYSTEM
UNIVERZÁLNE RADAROVÉ DOPRAVNÉ DIAGNOSTICKÉ ZARIADENIE

TSA-RDS is a traffic diagnostic instrument for assembling and evaluation of different kind of traffic flow parameters such as:
- volumes, length (with classification) and speed of vehicles,
- setting the critical parameters and watching their overflow,
- controlling of any external fittings (camera, traffic signs, etc.),
- wide-distance transfer of assembled data into a PC-computer.

TSA-RDS je univerzálny prístroj na získavanie a vyhodnocovanie
dopravno-inžinierskych parametrov podľa potreby:
- meranie intenzity vozidiel v jazdnom pruhu,
- sledovanie skladby dopravného prúdu (veľkosť vozidiel),
- meranie rýchlosti vozidiel,
- nastavenie kritických parametrov a sledovanie ich prekročenia,
pričom je možné snímať všetky tieto údaje súčasne;
- spínanie rôznych externých zariadení podľa potreby pri
prekročení niektorého z parametrov,
- diaľkový prenos nameraných údajov do počítača.

Please ask for more info . . . Vyžiadajte si viac informácií . . . Please ask for more info . . . Vyžiadajte si viac informácií . . .

NEW!!! RADAR SPEED INFORMATION AND WARNING SYSTEM
RADAROVÝ RÝCHLOSTNÝ INFORMAČNÝ A VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM


Please ask for more info . . . Vyžiadajte si viac informácií . . . Please ask for more info . . . Vyžiadajte si viac informácií . . .


VŠEOBECNE

TSA je výrobcom a dodávateľom širokého sortimentu zariadení a systémov založených na radarovom princípe.
Radarové systémy TSA sa dajú všeobecne rozdeliť na:

Systémy sú zostavované zo základných modulov, ktorých označenie a stručný popis je uvedený v prehľadnej tabuľke.
Uvedený zoznam modulov nie je vyčerpávajúci.
Podľa účelu požadovaného systému sa nakonfigurujú potrebné moduly do formy konkrétneho prístroja.
Návrh štruktúry zariadenia si môže urobiť buď objednávateľ, alebo mu ju podľa jeho požiadaviek bezplatne navrhne TSA.

  Označenie
modulu
Popis Výstupy
1. RF basic Detektor prekročenia nastavenej rýchlosti
- prítomnostný detektor smerovo prepínateľný
relé, optokopler
2. RF plus Snímač rýchlosti a dĺžok vozidiel RS 232, RS 485,
relé, optokopler
3. RFE plus Snímač rýchlosti a dĺžok vozidiel
a medzier medzi vozidlami.
dtto
4. RF net Detto ako RF plus, určený pre zapojenie
do siete
dtto
5. MR Interface pre vyhodnotenie nameranej rýchlosti RS 232,
konektor pre displej
6. RDSL Interface pre vyhodnotenie dĺžok a medzier
(skladba dopravného prúdu):
jednokanálový a 6-kanálový
RS 232,
konektor pre displej,
výstup pre pamäť
7. DAT Interface - generátor dokumentačných
údajov (dátum, čas, poradové číslo)
konektor pre kombi-
novaný displej
8. PREV Interface - prúdový a napäťový prevodník relé
9. TIM Interface - časový spínač relé
10. CLK Interface - spínacie hodiny relé
11. DMR Displej pre zobrazenie rýchlosti  
12. DDS Displej pre zobrazenie relat. dĺžok vozidiel  
13. DLED Displej veľkoplošný LED včítane zdroja  
14. DK Displej kombinovaný pre zobrazenie:
dátumu, času, rýchlosti a poradového čísla
 
15. SDZ Svetelná dopravná značka optovláknová
pre cesty a diaľnice
 
16. MEM Interface - pamäťový modul pre záznam
komplexných údajov pre PC
RS 232
17. MEMS Detto, ale iba pre záznam počtu vozidiel
v čase, pre PC
RS 232
18.   Optika pre fotoaparát (kameru)  
19.   Fotoaparát  
20. SFW Software pre PC  

TSA ponúka hotové zostavy, konfigurované z uvedených modulov, napr.:
- výstražný a informačný systém RIS a RIVS (pozri vyššie),
- Digitálny radarový rýchlomer TSA-MR1,
- dopravno-diagnostické a štatistické prístroje TSA-RDS,
- prenosný radar pre dopravnú políciu,
- pevne zabudované radary, a pod.

pozn.: ceny na vyžiadanie

Október 2007